162
0

Đôi Giầy Bị Mấy (Dona Dona)

Điệu: Ballad
Tone: [Am]
Tác giả: Quân Keyboard
[ Am ] Ánh đèn vàng hiu [ E ] hắt, [ Am ] khói làm cay đôi [ E ] mắt,
[ Am ] Tôi ngồi [ Dm ] đó sao đôi [ Am ] giầy tôi [ E ] mất.
[ Am ] Dáng buồn còn vương [ E ] đây, [ Am ] mắt thì vừa mới [ E ] khép,
[ Am ] Tôi ngồi [ Dm ] đó sao tôi [ E ] mất đôi [ Am ] giầy.
Ai qua [ G ] đây lấy [ C ] đi đôi [ Am ] giầy, [ Dm ] giầy vừa [ G ] mới mua [ C ] xong.
Ai qua [ G ] đây lấy [ C ] đi đôi [ Am ] giầy - giầy của [ Dm ] Ý nay [ E ] đã mất [ Am ] rồi.
[ E ] Douma douma douma [ Am ] douma, [ Dm ] douma douma [ G ] douma [ C ] douma,
[ E ] Douma douma douma [ Am ] douma, [ E ] thế là tui mất [ G ] luôn đôi [ Am ] giầy.
Thế tay