183
0

Cục Xì Lâu Ông Bê Lắp

Điệu: Ballad
Tone: [Am]
Tác giả: Quân Keyboard
Ngó lên trờii...trời caoo có lắc [ Am ] cục xì lâu ông bê lắp (x2)
Ngó xuống đất đất [ Am ] đất đất cục xì lâu ông bê lắp (x2)
Đổi bàiiii
[ Am ] này mùa đông ơi xin hãyyy hãy hãy cục xì lâu ông bê lắp (x2)
Thế tay