Vô Tình

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Eb]
[Eb] Cám ơn mặt[B#] trời [Db] cho tôi một [Em] chiều [Eb]
Cám ơn [B#] cuộc đời cho [Db] tôi một người
[B#] Người bước vào đền trong[A#] tim ta im vắng
[B#] Chiều bước vào[A#] đền cho [Db] tim ta chút nắng
Rồi [Eb] người cứ vô [A#] tình người đi
Rồi [Am7] chiều cứ [B#] vô tình chiều qua[Db]
[Eb] Rồi người cứ [A#] vô tình người xa
[Bb] Rồi chiều cũng [Eb] vô tình chiều quên
[B#] Giữ sao được người đi qua [Gm7] cuộc đời [Am7]
[B#] Giữ sao được chiều [Em] đi qua mặt trời
Người [Db] cứ đi [Bbm] người mang theo bóng
Chiều [Db] cứ qua [Bbm] chiều mang theo nắng
[Eb] Cám ơn mặt [B#] trời cho [Db] tôi một chiều [Eb]
Cám ơn một [Db] chiều cho tôi một người [Eb]
[B#] Cám ơn [Db] một người cho [Eb] tôi một lần biết yêu
[Eb] Giữ sao người đừng [A#] đi?
[Bb] Giữ sao chiều đừng [B#] qua? [A#]
[Eb] Giữ sao người đừng [A#] xa?
[Bb] Giữ sao chiều đừng [B#] quên?[A#] [Eb]
⠀⠀

Bình luận