Vô Tình

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Dm]
tone Quang Dũng : [Dm]
[Dm] [A] [C] [Bm7b5]
[Bb] [F] [Gm6] [A] [Aaug]
==
[Dm] Cám ơn mặt[Bb] trời [G] cho tôi một [F] chiều [Dm]
Cám ơn [Bb] cuộc đời cho [G] tôi một người
[Bb] Người bước vào đền trong[C] tim ta im vắng
[Bb] Chiều bước vào[C] đền cho [G] tim ta chút nắng
Rồi [Dm] người cứ vô [C] tình người đi
Rồi [Am7] chiều cứ [Bb] vô tình chiều qua[G]
[Dm] Rồi người cứ [C] vô tình người xa
[Am] Rồi chiều cũng [Dm] vô tình chiều quên
[Bb] Giữ sao được người đi qua [Gm7] cuộc đời [Am7]
[Bb] Giữ sao được chiều [F] đi qua mặt trời
Người [G] cứ đi [A] người mang theo bóng
Chiều [G] cứ qua [A] chiều mang theo nắng
[Dm] Cám ơn mặt [Bb] trời cho [G] tôi một chiều [Dm]
Cám ơn một [G] chiều cho tôi một người [Dm]
[Bb] Cám ơn [G] một người cho [Dm] tôi một lần biết yêu
[Dm] Giữ sao người đừng [C] đi?
[Am] Giữ sao chiều đừng [Bb] qua? [C]
[Dm] Giữ sao người đừng [C] xa?
[Am] Giữ sao chiều đừng [Bb] quên?[C] [Dm]

Bình luận