Tiến Quân Ca

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A#]
Đoàn quân Việt [A#] Nam đi chung lòng [Bb] cứu quốc
Bước chân [Em] dồn vang trên đường gập ghềnh [A#] xa
Cờ in [A#] máu chiến thắng mang hồn [Em7] nước
Súng ngoài [Eb] xa chen [G6] khúc quân hành ca [A#]
Đường vinh [A#] quang xây [Bb] xác quân [D#] thù
Thắng [Fmaj7] gian [Db] lao cùng [D#] nhau lập chiến khu [A#]
Vì nhân [A#] dân chiến [Bb] đấu không [Db] ngừng
Tiến [D#] mau [A#] ra sa [Db] trường
[A#] Tiến [Bb] lên
Cùng [Em] tiến [A#] lên
Nước non Việt [Db] Nam ta [G6] vững [A#] bền.⠀⠀