Tiến Quân Ca

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Đoàn quân Việt [C] Nam đi chung lòng [Am] cứu quốc
Bước chân [F] dồn vang trên đường gập ghềnh [C] xa
Cờ in [C] máu chiến thắng mang hồn [Em7] nước
Súng ngoài [Dm] xa chen [G6] khúc quân hành ca [C]
Đường vinh [C] quang xây [Am] xác quân [Em] thù
Thắng [Fmaj7] gian [G] lao cùng [Em] nhau lập chiến khu [C]
Vì nhân [C] dân chiến [Am] đấu không [G] ngừng
Tiến [Em] mau [C] ra sa [G] trường
[C] Tiến [Am] lên
Cùng [F] tiến [C] lên
Nước non Việt [G] Nam ta [G6] vững [C] bền.

Bình luận