Mưa Bay Tháp Cổ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
[Em] Mưa bay tháp cổ …
[Bm] __Mưa bay trên đá ….
[C] ___Trăm năm bước phù du [D] __ [Em] __
[Em] Hoang sơ tháp cổ ….
[Bm] Hoang sơ vũ điệu xưa
[D] Cong cong năm ngón ngũ hành
[C] __Trăm năm bước mộng du [D] __
[Em] __[G] __[Am] __
[Em] Nam mô nam mô nam mô nam mô Butda[Bm] __
[Am] __Một vòng thôi miên thôi miên Apsara
[Em] __Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ
Em [C] múa [D] nghiêng [Em] ngả
[Am] __ [Em] __ ......
[Am] __Hoang sơ tháp [Em] cổ
[Bm] __Hoang sơ vũ điệu [Em] xưa
[Am] __Nhật nguyện trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em] xa
[Bm] __Nam mô nam mô A di [Em] đà
[Am] Hoang sơ tháp cổ
[Bm] Cong cong năm ngón ngũ [Em] hành
[Am] Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách [Em] xa
[Bm] Nam mô nam mô a di [Em] đà
[Cmaj7] __Nam mô nam mô nam mô nam [Bm] mô Butđa
[Em] __Trăm năm em múa ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả [Cmaj7] nghiêng [D] __
[Em] Mưa bay tháp cổ …
[Bm] Mưa bay trên đá ….
[Cmaj7] Trăm năm bước mộng du [D]
[Em] Trăm năm bước phù du

Bình luận