GIÊ-XU NGUỒN HẠNH PHƯỚC

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [G]
capo 2
Intro: [G] [D] [Em] [Bm]
[C] [G] [C] [D]
1. [G] Mùa đông [D] ấy thế gian có [Em] một hài nhi giáng [Bm] sinh
Trong [C] chốn nghèo nàn, mán [G] chiên đê hèn
cũng [C] vì yêu thương tội [D] nhân
[G] Ngài vui [D] đến với nơi dương [Em] trần vì tôi với [Bm] anh
[C] Xóa hết mọi tội, đem [G] tình yêu thương của [C] ngài ban cho trần [D] thế….
[Em] Từ nơi chí [Bm] cao cam tâm chịu [C] đến thế gian [D] ô [G] tội..
[Em] Chịu bao đớn [Bm] đau bao nhiêu nhục [C] nhã vì tội nhân [D] thế.
[Em] Trần gian có [Bm] hay đêm đông lạnh [C] giá Chúa sinh ra [G]
đời Nào [C] cùng đến với Giê [Bm] Xu con [Em] Chúa
Ngài [C] là vua trên mọi [D] vua
ĐK: Chúa Giê [Em] Xu sẽ đưa ta [Bm] về Về [C] nơi mé [D] nước
yên [G] tịnh Trút hết [Em] đi khổ đau buồn [Bm] phiền âu lo
[C] Ngài ở bên ta [D] mãi Chúa Giê [Em] XuNgài nâng tạ
[Bm] lên Và [C] đưa đến [D] cõi thiên [G] đàng Ở bên [Em]
Cha từ đây cho [Bm] đến mãi mãi Vì [C] Ngài là nguồn hạnh [D]
phước Ban cho bình [Em] an.
Dạo
[Em] [Bm] [C] [D] [G]
[Em] [Bm] [C] [D]
2. [G] Ngàn thiên [D] sứ hát ca vui [Em]
mừng bài ca chúc [Bm] tôn Đêm [C] thánh huyền diệu ấy [G] đêm
tuyệt vời Con [C] trời đêm nay hạ [D] sinh
[G] Lời kinh [D] thánh đúng như phán [Em] truyền từ nơi
Chúa [Bm] cha Sẽ [C] có một người đem [G] tình yêu thương,
của [C] ngài ban cho trần [D] thế
[Em] Ngài vui Giáng [Bm] sinh trong đêm lạnh [C]
giá bởi yêu con [G] người [D] [Em] Ngài đến thứ [Bm] tha bao
nhiêu tội [C] lỗi mà tôi mang [D] đây
[Em] Cùng nhau đến [Bm] bên Giê Xu để [C] Chúa xóa
bao ô [G] tội Ngài [C] là cứu Chúa con [Bm] trời vinh [Em] quang
[C] là vua trên mọi [D] vua
ĐK: Chúa Giê [Em] Xu sẽ đưa ta [Bm] về Về [C] nơi
[D] nước yên [G] tịnh Trút hết [Em] đi khổ đau buồn [Bm] phiên
âu lo Và [C] Ngài ở bên ta [D] mãi Chúa
Giê [Em] XuNgài nâng ta [Bm] lên Và [C] đưa đến [D] cõi
thiên [G] đàng Ở bên [Em] Cha từ đây cho [Bm] đến mãi
mãi Vì [C] Ngài là nguồn hạnh [D] phước
Nhẹ : Chúa Giê [Em] Xu sẽ đưa ta [Bm] về Về [C]
nơi mé [D] nước yên [G] tịnh Trút
hết [Em] đi khổ đau buồn [Bm] phiền âu lo Và [C] Ngài ở bên ta [D] mãi
Chúa Giê [Em] su Ngài nâng ta [Bm] lên Và [C] đưa đến [D] cõi thiên
[G] đàng Ở bên [Em] Cha từ đây cho [Bm] đến mãi mãi Vì [C] Ngài là
nguồn hạnh [D] phước Ban cho bình [Em] an.

Bình luận