icon music Ảnh nghệ sĩ Ngự Phong (驭风)
Ngự Phong (驭风) Intro: [Db] [Cb] [Eb]- [Db] [A#] [Db] [Am7] [Cb]==Verse:[Db]Nǐ jiù xiàng xī [Cb]liú níngjìng fēng [D#]líng zài xiǎn [A#m]gYángguāng yáo [A#]huàngXiàng xià fēng [Db]lùguò wǒ shēn [Am7]p-á-n-g [Cb]Màntiān xīng [Db]huī wèi nǐ yǒng [Cb]xuán wèi nǐ yè [D#]yè c-h-á-n-g [Eb][Db]Wèi n [A#]ǐ shǎnshuòzhe [Cb]yàoyǎn de [Db]guāng [Cb]Chorus:Huímóu yī [Db]wàng zài wǒ yǎn [Cb]zhōng luòxià xīng [D#]mángDéyǐ kuī [A#m]jiàn nǐ de shēn [A#]pángCángzhe róng [Db]guāng tā zhèng lái [Am7]dé màn [Cb]chángHuímóu yī [Db]wàng zài wǒ xīn [G#]tóu liú xià xīng [D#]mángDéyǐ kuī [Eb]jiàn shào [Db]nián shǒu [A#]ángFǎng shì xiān [Cb]láng bùkě [Db]xiào xiǎng.Bridge: [Db] [Cb] [Eb]- [Db] [A#] [Db] [Am7] [Cb]Verse2:[Db]Yě céng yǔ fěi [Cb]mà zhòngshāng ào [D#]gǔ dǐk-à-n- [A#m]gBǎohù duì [A#]fāngXǔ xià chéng [Db]nuò cóng wèi qīng [Am7]w-à-n-g [Cb]Zhēnxīn hù [Db]háng nǐ de lèi [Cb]dōu jiāofù wǒ [D#]zhēncáng [Eb][Db]Wèi n [A#]ǐ yǒng zhù ài [Cb]de wūtuō [Db]bāng [Cb]Chorus2:Dāng zhú tiān [Db]guāng suì suì bù [Cb]bù rúyuànyǐ [D#]chángXìngyùn jìn [A#m]xìng bùyù diē [A#]dàngYīlù tǎn [Db]dàng yù fēng fú [Am7]yáozhí [Cb]shàng [D7]Dāng zhú tiān [Db]guāng suì suì bù [G#]bù rúyuànyǐ [D#]chángXìngyùn jìn [Eb]xìng zài [Db]wú huāng [A#]tángGuāngmáng wàn [Cb]zhàng xiāosǎ [Db]piàoliangBridge2:[A#] [Db] [A#m] [D#] [A#] [Db] [Am7] [Cb]Last chorus:Céngjǐhé [Db]shí zhuīzhúzhe [Cb]dì nà lǚ mèng [D#]xiǎngRújīn zhèng [A#m]bèi yángguāng zhào [A#]liàngFēngmáng nán [Db]cáng kùn tú yì [Am7]nán zǔ [Cb]dǎngZài zhù cǐ [Db]shēng fēngguāng wú [G#]lèi shàonián yuàn [D#]chángZǒng yǒu yáng [Eb]guāng jiāng [Db]nǐ zhào [A#]liàngQián lù tǎn [Cb]dàng zài wú [Db]fēngshuāng.Outro:[A#] [Cb] [A#] [Cb] [Db]⠀⠀ Sáng tác: Antôn Đình Dũng